Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Febr. '33 werden vertegenwoordigers uit allerlei kringen van het onderwijs uitgenoodigd tot een samenkomst in de Werkplaats, ten einde te komen tot oprichting van een Commissie van Advies van de W. G. B. Want wij wilden zooveel mogelijk profiteeren van de ervaring van de vakmenschen, de mannen en vrouwen van de praktijk, alvorens tot uitgave zou worden overgegaan. Tot onze vreugde bleken velen bereid ons verzoek in te willigen, en hebben sedert geregeld enkele keeren per jaar samenkomsten plaats, waar nieuw uit te geven leermiddelen besproken en gekeurd worden. De Commissie van Advies bestaat thans uit 55 leden, waarvan 34 verschillende onderwijsorganisaties en -inrichtingen vertegenwoordigen. ')

') Hier Iaat ik eenige namen volgen van aangesloten organisaties en onderwijsinrichtingen:

Nederl. Onderwijzers Genootschap; Bond van Ned. Onderwijzers (afd. Utrecht) ; St. Lebuïnusvereeniging; Unie van Chr. Ond. en Ond.-essen in Nederland; Vereen, voor Chr. Ond. en en Ond.-essen in Nederl. en O. G.; Vereen, tot bevordering v Chr. Ond. aan achterl. en zenuwzwakke kinderen; Vereen, v. hoofden v. scholen in Ned; Nederl. Daltonvereeniging; Philips' vereen, v. Onderw. en Volksontwikkeling; Vereeniging voor M.U.L.O.; Bond v. Ond.-essen b. h. Voorber. Ond.; Bond. v. Bewaarschoolhouderessen; Vereen, voor Handenarbeid; Vereen, voor Paedagogiek; Bureau voor Schoolmuziek, Amsterdam; Montessorischolen (Utrecht en Den Haag); Prins Alexanderstichting, Zeist; Het Baarnsch Lyceum; De Pallas Atheneschool, Amersfoort; De Werkplaats, Bilthoven.