Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lege London laboratoriumwerk deed, en later toen ik in „Kingsmead" het Training College voor Quaker zendelingen, woonde. Het waren alle goede, mooie instellingen en zij gaven mogelijkheden die een dagschool nooit bereiken kan, en toch... ik heb altijd gevoeld, dat het de meer normale toestand is, dat vader, moeder en kinderen de eerste, elementale gemeenschapskern vormen. Bij allen die uit de eigen ervaring van hun kinderjaren de „hemel op aarde" van een door-liefde-gedragen gezinsleven kennen, zal het zoo zijn. Van hen die deze ervaring missen kan slechts verwacht worden, dat zij streven naar opvoeding in een goed internaat.

Maar tevens voel ik, dat de vorm die wij in de Werkplaats hebben, bijna alle voordeden in zich vereenigt: het gezin blijft onaangetast, en tegelijkertijd biedt de dagelijksche periode tusschen de ochtend- en middagwerktijd voldoende gelegenheid om de voordeden van de kostschool te benaderen. Ik gebruik voor deze inrichting die m.i. onschatbare voordeelen biedt en voor werk als het onze eenvoudig noodzakelijk is, de naam „Semiinternaat". Een van de grootste voordeelen ervan is, dat de kinderen niet, zooals bij de gebruikelijke inrichting der dagscholen, 4 maal per dag moeten „omschakelen" van het regiem thuis naar het regiem in de school of omgekeerd. Bijna altijd is er verschil tusschen deze beide. Of het huisgezin is meer gebonden dan de school (zooals vaak in ons geval), of wel er heerscht thuis grooter vrijheid, zooals meestal bij de gewone scholen het geval zal zijn. Het gevolg is dan, dat de kinderen telkens weer zich anders moeten instellen, wanneer zij van de eene omgeving in de andere komen. Bij ons blijven zij de heele dag in dezelfde sfeer, wat natuurlijk uit psychologisch oogpunt een groot voordeel is, omdat het de kinderen