Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 e n en ter bereiking van het doel gaan samenwerken. Dit te meer omdat juist de oudere werkers van 14 tot 18 jaar in het produktieve werk het meeste zullen kunnen bijdragen. IHf^'

Mijn plan is nu, te trachten in Bilthoven te laten zien wat voor mogelijkheden er liggen in het op de aangegeven wijze stelselmatig gebruiken van de arbeid van kinderen,1) die z ij verrichten t e r w ij 1 z ij leeren, een enorme hoeveelheid arbeid, die tot nu toe eenvoudig niet productief gemaakt wordt en dus verloren gaat.

Juist in onze dagen, nu door de aanhoudende wereldcrisis het onderwijs meer en meer in het gedrang komt, nu de klassen al -grooter worden, vele scholen worden opgeheven, duizenden leerkrachten op wachtgeld gesteld, subsidies worden ingetrokken of verkleind, is er urgente behoefte aan iets dat onze kinderen beschermen zal voor de nadeelige gevolgen van al deze „bezuinigingen". Ouders overal beginnen het in te zien: De vereenigingen „School en Ouders" en „Hervormo" zijn opgericht, en overwegen, wat gedaan kan en moet worden om in deze

*) Men zal mij tegenwerpen, dat dit, als het eenige omvang krijgt, de werkloosheid nog vergrooten zal.

Ongetwijfeld zal gaandeweg een deel van het werk, dat thans buiten de Kindergemeenschap gedaan wordt, door de kinderen overgenomen worden. De moeite die dit de ouderen tijdelijk veroorzaken zal, zal door dezen, als zü het plan begrijpen, gaarne aanvaard worden, omdat zy beseffen dat dit een offer is dat zy mogen en moeten brengen voor het geluk der kinderen, en ten slotte voor dat van de menschheid.

Een andere tegenwerping, dat het plan tot wederinvoering van kinderarbeid zou kunnen leiden, wordt onmiddellijk weerlegd door het feit, dat de Kindergemeenschap juist door de afwezigheid van dwang getypeerd wordt.