Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lij'k maakte).

Verder door zijn opwekking: „Verkoopt wat gij hebt en geeft aalmoezen", (waarmee hij hen allenJaezitloos maakte).

Eindelijk met zijn: „Gij weet, dat de vorsten der volkeren over hen heerschen, en de grooten macht over hen oefenen. Alzoo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil zijn, die zij uw dienaar," (waardoor alle dragen van dwingende autoriteit voor hen uitgesloten is).

Dat deze en dergel ij ke woorden de persoonlijkheid van Jezus en zijn leer typeeren, weet ieder kind dat onbevangen leest, wat er over hem geschreven staat in de Evangeliën.

Maar het zal verbaasd worden door verschillende heel andere uitingen, ook sterk dualistische, die in het geheel niet passen bij de zachtmoedige, vergevende vriend van armen en verdrukten. Totdat het gaat zien, dat door de belangen van een „kerk" die in strijd met zijn leer en leven in zijn naam gesticht werd, zulke andere woorden móesten worden bijgevoegd, bewust of onbewust, om haar te kunnen in stand houden, en dat van te voren verwacht kon worden dat dit gebeuren zou.

Ofschoon zooveel onrecht in zijn naam bedreven is, dat deze door duizenden gehaat is in plaats van geliefd, geloof ik nochtans dat er „geen andere naam onder den hemel aan de menschen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden" dan de naam van Jezus Christus, als wij n.1. deze naam een nieuwe klank zullen kunnen geven, en wel de oude klank van vóór het ontstaan der kerken, toen Jezus sléchts bekend stond als degene die genas en zegende, de angstigen rust gaf, de treurenden troostte en vreesloos doorging, totdat hij door de natio-

17. Kindergemeenechap.