Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren eigenlijk weinig of niets veranderd is. Ik heb sedert December 1905 den schrijver en zijn werkdooreen persoonlijken omgang beter leeren kennen; maar ook nu nog wordt mijn verhouding tot Arthur van Schendel in hoofdzaak bepaald door een onberedeneerden en dus onweerstaanbaren eerbied voor de menschelijke waardigheid, de menschelijke zuiverheid en de menschehjkegrootheid,welkehij vertegenwoordigt. Ik neem graag aan dat een nuchter vernuft, ervaren in het kritisch bedrijf, in dezen mensch tekortkomingen, in zijn boeken fouten en zwakke plekken weet te ontdekken. Mij lijken ze van klein belang tegenover de positieve zielskracht van den man, die mij — en zoo vele van mijn tijdgenooten — tot de schoonheid wekte. Er bestaan in de litteratuur figuren, zóó volkomen met mijn leven verweven, dat ik het mij zonder hen niet denken kan; en die ik daarom aanvaard zooals ze zijn, met al hun menschelijke en artistieke feilen. Ik geloof niet in de waarachtigheid van een criticus, die niet zoo nu en dan zijn machteloosheid

Sluiten