Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. no. 2.

St. Anna's Zusteren Klooster omstreeks 1550. (Naar een teekening in het Gemeente-Archief).

vele ziekenhuizen (en gasthuizen) in andere steden in ons Vaderland, naar een klooster en wel het St. Anna's Zusterenklooster, waarvan de hierboven afgebeelde teekening zich in het Gemeente-archief bevindt. (Zie afb. no. 2).

De oudste der beide instellingen, n.1. het Pesthuis, schijnt in dit klooster te zijn ondergebracht, althans in de geschiedkundige beschrijving van den grooten brand te Rotterdam, die aanving op Zaterdag 10 Juni 1563, wordt vermeld:

,,dat ook voor een groot gedeelte een prooi der vlammen was het St. Anna's Zusterenklooster aan het einde dor Goudsche Wagenstraat, sedert 1559 tot het pesthuis ingerich t". Dit St. Anna's Zusteren Klooster, werd in 1441/1442 gebouwd in de Goudsche Wagenstraat (Afb. no. 3), op den grond van het tegenwoordige Groote Weeshuis. 1) De bewoonsters schijnen een soort van liefdadige zusters (soeurs de charité) te zijn geweest. Toen de stad na 1490 aan de N.O.-zijde werd ingekort, werd een gedeelte van de tot het klooster behoorende grond door de nieuwe stadsvest

1) Omtrent het St. Anna's Zusterenklooster vermeldt Dr. Nicolaas Zas in zijn beschrijving en kroniek van Schieland en Rotterdam nog het navolgende:

„Het tegenwoordige Weeshuys. staende ende gelegen aen de westsyde van de Goudsche Wagestraet dicht onder de Goudsche poort, is by ouds geweest het Susterhuys van St. Anna offte het Weduwenhuys, synde gebouwt voor arme weduwen. Dit is in den jare 1557 tot een Pesthuys gemaeckt. welk Pesthuys in den grooten Rotterdamschen brand in den jare 1563 op den 10 July mede gansch ende al verbrand ende verdestrueert is ende binnen twee jaren daernae wederom ter nood tot een Pesthuys gerepareert is, hetwelck naemaels in den jare 1598 vergrotet ende tot des stads Weeshuys aengeleyd is, waervan noch huyden ten daege een oude rijmmemorie in hetselve Weeshuys te syen is.

,.De ouwe kouwe weeuw Sint Ann', Die prophetesse. koos God tot man."

Sluiten