Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. no. 4.

Fragment van een zich in het Gemeente-Archief bevindende kaart van Balthasar, Florisz. van Berckenrode, 1626.

tusschen de Goudsche- en Delftsche Poort, niet ver van Pompenburg. Het is mogelijk, dat deze „Sickeduel" ook algemeen ziekenhuis is geweest. In 1547 was dit gebouw reeds bestemd tot de openbare bordeelen, (aan welke een afgezonderde plaats was aangewezen), doch het schijnt wel vast te staan, dat tot 1557 lijders aan besmettelijke ziekten in voornoemd gebouw werden verpleegd.

Waarschijnlijk door den hierboven vermelden grooten brand van 1563, die het gebouw zoo goed als vernielde, schijnen er geen beschrijvingen van dit oude Pesthuis te bestaan. Binnen 2 jaar werd het in zooverre hersteld, dat het desnoods weer kon dienen tot verpleging van ongelukkige lijders. Toch zou dit gebruik niet lang duren, daar reeds in 1597 de Vroedschap haar oog liet vallen op deze gebouwen om ze in te richten tot tehuis voor de burgerweezen. 1)

Den 15en Sept. 1599 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe Pesthuis, hetwelk werd gesticht op gronden gelegen aan d-e Hoogstraat, ten Oosten van het Gasthuis, hetwelk was gebouwd op terreinen van het Predik Heerenklooster. (Zie

1) In de „Korte Beschrijving der Stat Rotterdam" van Ff. W. Rotshouck staat vermeld:

„Dees tijt was het Weeshuis noch in de Weste Wagestraet, dat het nonneklooster heeft geweest, ende doen waeren daer maer 25 weeskinderen in, want daer niet als burgerkinderen in mochten koomen. Daernae is het Weeshuis gestight by de Gouse poort, dat het Pesthuis was geweest."

In dezelfde korte beschrijving komt voor de notitie: „Anno 1599 soo is het Pesthuis op 't Oosteiinde gefondeert".

Sluiten