Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgetrokken de plaatsruimte, welke werd ingenomen door stoelen, banken en tafels.

Dit rapport is ongetwijfeld mede oorzaak geweest, dat, in verband met de bepalingen van de nieuwe Wet van 17 April 1884, bij Koninklijk Besluit van 24 Augustus 1888 het maximum-aantal plaatsen werd bepaald op 150. Bovendien werd voorgeschreven, dat tenminste twee geneesheeren aan het gesticht verbonden moesten zijn. Daar het gesticht bij lange na niet voldeed aan de eischen gesteld ingevolge de Wet van 1884 besloot de gemeenteraad den 21 Maart 1889 in beginsel tot opheffing van het gesticht. De oplossing werd in deze richting gezocht, dat in de stad een observatie-afdeeling zou zijn, een „Doorgangshuis '. van waar uit de plaatsing voor gemeenterekening in andere gestichten zou geschieden. In afwachting van den bouw van een daartoe bestemd paviljoen, werd het krankzinnigengesticht, ingevolge raadsbesluit van 26 Maart 1896, tot „Doorgangshuis" bestemd, met een maximum-aantal bedden van 25.

Een paviljoen, dat achter het Ziekenhuis aan den Coolsingel met bestemming tot „Doorgangshuis" werd gebouwd, d.w.z. bestemd tot opneming van personen, die geobserveerd moesten worden, of voor wie een tijdelijk verblijf noodig was vóór hun opzending, werd, wegens plaatsgebrek, door het ziekenhuis zelve in gebruik genomen. Het oude Dolhuis bleef dientengevolge „Doorgangshuis". De ruimten, die. wegens vermindering van het getal bedden, beschikbaar kwamen, kregen een andere bestemming. De Oostelijke vleugel werd in 1900 verbouwd tot Hulpziekenhuis, terwijl in 1905 de Westelijke achtervleugel in gebruik werd genomen door het bevolkingsbureau.

Ook aan deze beperkte bestemming kwam een einde. Reeds in 1899 had de Commissie van Bestuur aan het gemeentebestuur geadviseerd om een nieuw gesticht te bouwen. Het gemeentebestuur bleek voor dit advies ontvankelijk te zijn. Toen in 1900 gronden werden gekocht aan de Oude Maas in de gemeente Poortugaal, werd er reeds aan gedacht om deze eventueel te bestemmen voor den bouw van een eigen krankzinnigengesticht, ter verpleging van de armlastige krankzinnigen. Den 18en December 1902 werd in beginsel tot dezen bouw besloten. Nog bijna 7 jaren zou het duren, vóórdat het oude gebouw aan de Hoogstraat geheel buiten gebruik kon worden gesteld.

In den loop van 1909 werd het nieuwe gesticht „Maasoord . plaats biedende aan 625 patiënten, opgeleverd, zoodat op 10 Augustus 1909, het oude „Pesthuis—Dolhuis—(Beterhuis)— Doorgangshuis" voor immer als zoodanig werd gesloten.

Sluiten