Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afbeelding van een der kaarten, voorstellende de prijzen van de loterij, toegestaan bij octrooi der Staten van Holland in 1604, ten voordeele van het Gasthuis der stad Rotterdam. (Afb. no. 12). (Naar een teekening in het Gemeente-Archief).

regeld in de stukken der vorige eeuw genoemd.

Rooskleurig is de financieele toestand nooit geweest.

Zooals hiervoren reeds is medegedeeld, kon het Pesthuis van ƒ 3.— tot ƒ 12.— in rekening brengen. Van die patiënten, welke in het geheel niets betalen konden vervielen, volgens de hierna afgedrukte ordonnantie van 1626, de bezittingen aan het Pesthuis. Werden personen uit andere Godshuizen opgenomen, dan werd daarvoor betaald ƒ 6.— bij opname en vervolgens ƒ 4.— per week.

In 1665 betaalde evenwel Het Oudemannenhuis ƒ 10.— bij opname en ƒ 6.— per week, omdat ,,dat huys van vermogen" was.

Evenals in andere landen bij den overgang van de verpleging der arme pestlijders en krankzinnigen naar een speci-

Sluiten