Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat 't selve niet en sal excederen boven de drie hondert guldens ende ingevalle 't selve soude komen te bedragen boven de drie hondert guldens soo sal 't selve staan ter discretje van de Edele Heeren Burgermeesteren ende Schepenen.

10. Ende ingevallen de schulden van den overleden meerder soude komen te bedragen dat het voornoemde pesthuijs van hare kostgeld medicijnen en meesterloon niet en soude konden worden betaaldt, dat niettemin 't voornoemde huijs ter sake voorschreven sal hebben regt van preferentie voor alle anderen.

11. Indien de goederen van den overleden van weijnig importantje souden mogen zijn soo sal 't voornoemde Godshuijs, beneffens den pestmeester hebben regt van preferentje ende sullen te samen pont pontsgelijke moeten concureeren en deelen de overschietende goederen ofte gagien die de overleden sal komen na te laten en sal den pestmeester nopende de cure van de sieken in 't huijs komende met niemand mogen accorderen sonder voorweten van de meesters van den huijse opdat het huijs van 't kostgeld en de pestmeester van sijne cure mogen hebben gelijke concurentje.

12. De sieken van de Gave Godts besogt sijnde sullen binnen den huijsen niet anders mogen werden gebragt als des somers van den eersten April tot den eersten October toe des avonds van agt uuren tot thien uuren en des morgens van vijff uuren tot ses uuren en weder naar den eersten October tot den eersten April wesende wintertijdt des avonds van vijff tot agt uuren en des morgens van seven tot agt uuren, mits eerst ende alvoren gevisiteert sijnde ende daar van hebbende een behoorlijk loot ofte teijken en den binnevader daarvan te voren sal sijn gewaarschouwdt.

13. Soo imandt binnen den huijze quame te sterven sonder blijkkende geboorte ofte ook die erfgenamen soude willen formeren agter te laten dat een van de bode deser na de ses weeken van sijn overlijden sal werden geauthoriseert omme de goederen van den overlijden te stellen bij pertinentje staat ofte inventaris en de selve goederen te mogen verkoopen ten behoeve van den geenen die bevonden sullen werden best geregtigt te sijn op dat het Godtshuijs ende den pestmeester van hare kosten ende agterwesen niet gefrustreert en blijven.

14. De pestmeester sal gehouden sijn ijder dag int huijs in persoon te compareren tweemaal, te weten des morgens en des avonds, opdat de siekken naar gelegentheijdt wel mogen werden gecureert ende verbonden.

15. Dat de dooddragers deser stede sullen werden geauthoriseert omme de siekken uijtten huijse aldaar sij woonagtig ofte logeerende sijn te haaien en dragen (naar het verkregen loot ofte billiet) tot binnen den pesthuijse mits genieten van ijder persoon van vermoogen sijnde een gulden, van middelbare vermogen vijfthien stuijvers en van weijnig middelen thien stuijvers.

Sluiten