Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extract uit het register der resolutiën van regenten van het Pest- en Dolhuis. 1651— 1740 kw. nr. 1.

Op de navolgende conditiën soo hebben de vaders en regenten vant Pesthuijs der stadt Rotterdam aangenomen als binnevader ende binnemoeder: Jan Dubbens, droochscheerder ende Geertgen Lievens, zijn huijsvrouwe, die haren dienst zullen ingaen op den len November toecomende 1639, in welck huijs hij ende zij gehouden zullen zijn te betoonen alle naerstichcheijt, zoo voor 't schaften van 't huijs, backen, schoonhouden ende alles doen 't gaat tot de meeste menage eenichzints tot dienst vant huijs soude mogen strecken.

Sal voorts nopende 't stuck van de siecke henluijden moeten gedraegen naer d'ordonnancie opt stuck van de siecke gemaeckt, ende int huijs sijnde.

Sal oock de innocente personen weeckelijcke moeten verschoonen.

Sal oock bij 't incoomen alle de goederen uit huijs zijnde bij inventaris aenvaerden ende alle deselve wederom ter expiratie ofte overlijden van hem deselve weder moeten laten.

Ende zullen voorts in alles moeten henluijden reguleren volgens de ordre van 't huijs ende oock de buijttevaders ende -moeders in alles obedieren ende gehoorsamen ende voorts alles doen, 't gunt een goede binnevader ende binnemoeder schuldich is te doen, ende henluijden voorts gedragen alles tot meeste dienst, nut ende menage van 't huijs. Waervoor hij met sijn huijsvrouw jaerlijks zall genieten de somme van eenhondert tachtich guldens zonder meer, ende yder twee nieuwe hemden ) a e r 1 ij k s.

Aldus geresoleert ende geaccordeert op den 7en October anno XVI C negen en dertich ende bij de voorschreven Jan Dubbens ende sijn huijsvrouwe elcx onderteijckent, datum alsvoren.

(geteekend:) bij mij Jan Dubbels.

De vaders ende regenten hebben Jan Dubbels en sijn huijsvrou verhoocht met de som van vijftich gulden, omreden haer daertoe bekent gemaeckt, aldus gedaen den lesten November anno 1646, dus comt jaerlijckx ƒ230:0:0.

En 18 gulden voor scheeren comt tsamen ƒ248:0:0.

Betaelt tot 1 November 1656 incluis, betaelt een jaer vervallende den 1 November anno 1657, solvit Mey 1658, solvit November 1658 en ƒ 18 voor een jaer einde, betaelt tot Mey 1659 met ordonancie tot ƒ124, betaelt tot mey 1660, solvit tot November 1660, solvit tot 1 Mey 1661 ƒ 124. .

Sluiten