Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reglement en instructie waar na de binnevader en binnemoeder van het Pest- en Dulhuis der stad Rotterdam zich zullen hebben te gedragen in dato 16 September 1805.

Art. 1. De binnevader en binnemoeder zullen aan de regering dezer stad bewijzen alle eer, respect en gehoorzaamheid.

Art. 2. Zullen van gelijke respecteren de regenten en regentessen van 't voorschreven huis en derzelver ordres en beveelen, zoo omtrent de geconfineerdens in 't voorschreven huis als omtrent al 't geene 't zelve huis concerneerd en aangaat en zulks niets uitgezonderd, getrouw en vlijtig nakomen en achtervolgen.

Art. 3. En zullen niet vermogen uit de stad te gaan ofte vertrekken, nog des nagts uit het voorschreven huis zich te absenteren, dan met speciaal en schriftelijk consent van praesident der regenten of bij absentie en alsdan van een der andere regenten en zullen ook altijd des avonds vroegtijdig in 't voorschreven huis moeten zijn en niemand mogen logeren, dan met consent der regenten, ook geene verkeering houden als met lieden van goede reputatie.

Art. 4. De binnevader zal dagelijks des morgens goedstijds zich moeten vervoegen ten huize van den praecis der regenten of denzelve van huis zijnde, ten huize van een der andere regenten, ten einde derzelven ordres te vernemen, mitsgaders telkens aan dezelve wegens het voorgevallene kennis moeten geven en voorts aan een iegelijk der regenten moeten opgeven de namen der personen, dien tenzelven dage cf daags te voren nieuwlijks in 't huis inkomen of uit hetzelve ontslagen zullen zijn, met bijvoeging op wiens ordres zulks is geschied.

Art. 5. Zal op ordre van den preasident de vergaderingen van regenten en regentessen moeten beleggen.

Art. 6. Zal innemen, opsluiten en bewaren alle personen dewelke hen zullen worden toegezonden door ordre van heeren wethouderen dezer stad en zal in een register, expresselijk daartoe te houden, moeten aantekenen de namen van de personen dewelke hem alzoo toegezonden worden, met bijvoeging van den dag en van de voorschreven ordre, gelijk hii ook bij derzelver ontslaginge zulks daarnevens zal moeten stellen, mede met expressie van den dag en op wiens ordre zulks is geschied en in geval een der geconfineerdens komt te overlijden, zal mede in voorschreven registers moeten werden genoteerd, de tijd van het overlijden, of dezelve op het kerkhof van dezen huize is begraven en de tijd wanneer, of dat het lijk buiten meervoorschreven huize is gevoerd.

Art. 7. Zal buiten zoodanige ordres of actens niemand

Sluiten