Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extract uit het register der resolutiën van regenten van het Pest- en Dolhuis te Rotterdam 1651—1740. kw. nr. 1. Op de naevolgende conditiën ende voorwaerden zoo zijn met den anderen verdragen ende geaccordeert de vaders ende regenten van 't Pesthuys der stadt Rotterdam ter eenre ende Cornelis Cornelisz 1) ter andre zijden, als dat den zeiven Cornelis Cornelisz alhier uit 't Pesthuys zall werden onderhouden in cost ende dranck, zijn leven lang geduyrende, ende zall in t huys inbrengen een rentebrieff van tijenhondert gulden capitael, op renten lopende jegens den penning vijff gulden tijen stuijvers van 't hondert in 't jaer, verleeden bij Claes Jansz, huystimmerman, volgens den brieff in date den Hen Meye 1641, waeraff den interest tot profijte van 't Gootshuys ingaen zall den Ien Meye toecomende 1642, ende zall noch inbrengen: drye packen cleeren, twee mantels, twaelff hemden, een bedde met sijn toebehooren, te weeten: een bedde met een peuluwe, twee slaeplaeckens, twee paer sloopen, twee oorcussens, drye deeckens, een tinne waterpot, een beckentgen, en voorts: alle andere linne ende wolle cleederen tot zijnen lijve behoorende, welcke cleederen tot t'sijnen lijve, soo van wolle ende linne bij Cornelis Cornelisz. zoo lange als hij gesont ende machtich is zelffs zall moeten onderhouden ende doen repareren, tot zijnen coste, ende ten overlijden van hem Cornelis Cornelisz. zoo zall alle 't gene voorsegd is, in't 't huys moeten blijven, mits dat het huys hem buyttenshuys opt Gootshuys coste hem een eerlijcke begraeffenisse sal moeten aen doen, ende zall hij Cornelis Cornelisz. in alles de binnevader moeten gehoorsaemen ende oock een hant moeten leenen, sonder in 't afleggen ofte begraven van doode ofte de siecken te w a e c k e n, tot naercominge ende voldoeninge deses verbinden de vaders het Gootshuysgoederen ende incomen, ende de voornoemde Cornelis Cornelisz. zijn persoon ende goederen, stellende deselve subjeckt alle rechten ende rechteren, alles sonder fraude, ten oorconde soo is dit geteyckent op den len Maert 1642.

(geteekend:) -|-

thantmerck van Cornelis Cornelisz. voornoemd. GIJSBERT DUUFFHUYSEN. LEENDERT PIETERSE CRUYT. HENRICK VAN TEYLINGEN. PIETER JANSSEN KLUYT. (In margine staat:)

Den brieff leyt int casgen int Pesthuys. *) In margine staat: obiit den 12 December 1650.

Sluiten