is toegevoegd aan uw favorieten.

Een bloemlezing uit zijn gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEIMAN DULLAART

Heiman Dullaart behoort tot den nabloei van onze Gouden Eeuw. Het moge toevallig zijn, maai deze dichter heelt te zijn verzen werkelijk Iets van de late bronzen kleuren van den herfst, iets van de verzadigde rijpheid van gezwollen druiventrossen.

Het is eigenlijk geen wonder, dat men hem in de 18de en 19de eeuw op 'n enkele uitzondering na (Bellamy, Hlnlopen) vrijwel vergeten heelt en dat hij pas sinds 1898, het jaar waarin Verwey de aandacht op hem vestigde, is bekend gaan worden. Voor de gladde, oppervlakkige verstechniek der 18e eeuw was da houw zijner verzen zeker te zwaar, voor haar schraal rationalisme zijn geesteshouding te bovenverstandeUjk. te geladen, te mystiek. Nog In 1924 schrijft Kloos. dat hij Dullaarts vorsen wel eens heelt Ingekeken, zonder er echter veel treffends In te vinden — al erkent hi) anderzijds dat deze venen slechts voor weinige fijnproevers zijn.

Wat dit laatste betreft, ook Verwey spreekt er over. dat Dullaarts verzen niet makkelijk, niet op het eerste gezicht doorschouwbaar zijn. Daar staat echter tegenover dat, wanneer men eenmaal de moeite genomen heelt en door herhaaldelijk lezen ln deze poëzie is doorgedrongen, men er steeds nieuwe schoonheden In ontdekt Vooral voor geestverwanten behoeit de geestelijke structuur van DuUaarts verzen bovendien niet sooveel moeilijkheden te bieden. Het voornaamste stijlmiddel Immers dat Dullaart gebruikt en waarover Ik straks nog kom te spreken, ik hedoel de tegenstelling, de paradox, Is hun uit den bijbel welbekend.

Heiman Dullaart werd in 1636 geboren uit een aanzienlijke Botterdamsche familie. Het bleek al spoedig, dat hij veelzijdig, vooral kunstzinnig, begaafd was. zoowel op poëtisch, als op schilderkunstig en muzikaal gebied, en het sprak dus vanzelf, dat hij niet een wetenschappelijke maar een artistieke loopbaan koos. Als zestienjarige loog hl) naar Amsterdam om er de leerling van Hembrandt te worden. Ol hij er Vondel ook ontmoet heeft? Het is onbekend, maar Vondels Invloed heelt hij, schoon fel-antiroomsch, vooral In zijn jeugd, duidelijk ondergaan. Na enkele Jaren keert Dullaart naar zijn geboortestad terug en blijft er, voorsoover rijn swakke gezondheid dat toelaat, de schilderkunst