is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan dat het Woord Gods gehoord wordt, de menschheid zal geen dageraad zien.

Het Woord Gods roept het luide uit en moet het door de Gemeente Gods, door alle geroepen dienstknechten van Christus en door alle getrouwen in den Naam des Heeren luide toeroepen aan het ontroerde en ellendige menschelijke geslacht, over alles, wat de tijden opwerpen; „alleenlijk, ken uw ongerechtigheid!"

Geen ware vrijheid geen ware gemeenschap, geen menschwaardig bestaan, geen geluk is er te wachten, zonder de kennis van God, zonder de opheffing van zijn toorn, om Christus' wil.

Ook nu is de zonde, onze menschelijke zonde, dezelfde als in Rome, en Gods Woord wil die zonde ontdekt hebben en beleden: de heerlijkheid Gods wordt niet gezien; de waarheid Gods wordt in ongerechtigheid verstikt, de lof des Heeren wordt in oneer veranderd. Voor den mensch, voor het schepsel, het kleinste en laagste schepsel is er oog en eer, afgodische eer, in wetenschap, in kunst, in levensbeweging. Maar tot oneer van God, van zijn heilig recht; van zijn eisch om den dank, de aanbidding en de liefde in al zijn werken en wegen van zijn menschen te ontvangen.

De heerlijkheid Gods en van zijn Woord komt achteraan; — wordt stelselmatig versmaad, verworpen.

En Gods toorn werkt zichtbaar in de onteering des levens; in bittere levensverhoudingen; in vertrapping van grooten en kleinen; in nijd en wrevel en moord; in onmenschelijke oorlogen; in afschuwelijke kunst; in de brutaalste en laagste boeken; in schrikwekkende toeneming van allerlei ongerechtigheid en zedeloosheid en van onnatuurlijke zonden.

Rome. Parijs. Weenen. Berlijn. Londen. New-York.

Italië. Frankrijk. Duitschland. Nederland. Verdoemelijk voor God! — dat, en niet minder, is het woord dat tot het menschelijk geslacht in den Naam des Heeren moet worden gesproken.

Opdat alle mond gestopt worde.

Opdat er een geween op de puinhoopen worde geboren.

Opdat de Naam van Jezus Christus een verloren menschheid, een verloren ziel, hoe diep ook gezonken, trooste.

Want alzoo lief heeft God die verdorven wereld gehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe!