is toegevoegd aan uw favorieten.

Schering en inslag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrip de poZfo-vertegenwoordiging te moeten zijn, heeft zich een parlementaire dictatuur ontwikkeld, die staat en maatschappij beheerscht. En het is alleszins verklaarbaar en zakelijk niet te vermijden, dat in tijden als deze het maatschappelijk leven zich tenslotte verzet tegen de tirannie van een van hem vervreemden overheerscher.

2e. De verscheuring van het maatschappelijk leven door daaraan vreemde, staatkundige leuzen.

De parlementaire dictatuur toch, gegrondvest op partijpolitiek, zag zich genoodzaakt hare positie steeds meer te versterken door de politiek en het belang der partijen tot algemeen belang te verheffen^ Met dit resultaat, dat uit zelfbehoud het stempel der parlementaire verdeeldheid op iedere uiting van het leven des volks werd gezet; dat in regeeringsbureaux en overheidsarganen, niet alleen op staatkundig gebied, maar ook economisch, cultureel en sociaal, bij alles waarmede de staat zich bemoeit, nog slechts wordt gedacht in termen van politieke schakeering.

Waarbij men niet heeft geschroomd te gaan tot de uiterste consequenties, b.v.:

staatkundig, bepalen met capaciteiten, maar politieke gezindheid in eerste instantie wie voor bepaalde leidende functies in aanmerking komen; zoodat ook zelfs het zakelijk deel van 's lands bestuur niet steeds kan worden gelegd in handen van de daartoe bekwaamsten; economisch werd het beginsel der nationale verscheurdheid tot in 's lands hoogste advies-colleges doorgevoerd; en zijn Hooge Raad van Arbeid, Nijverheidsraad en Middenstandsraad met angstvallige nauwgezetheid volgens het stilzwijgend compromis der politieke machten samen-