is toegevoegd aan uw favorieten.

Schering en inslag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld, zoodat vakbelangen slechts kunnen worden bezien door de bril van politiek-georiënteerde leiders, waarbij de uit het marxisme geboren tegenstelling tusschen werkgever en werknemer practisch door den Staat als grondslag van al zijn maatschappelijke bemoeiingen is aanvaard;

sociaal worden staatsgelden voor werkloosheidsverzekering ter beschikking der politieke vakverbonden gesteld, die daarmede dan de „trouw" hunner leden kunnen koopen. Al wie tegen het inzicht der leiders zijn stem verheft, wordt geroyeerd en aan de armoede prijs gegeven, terwijl aldus, juridisch wellicht gedekt, de uitkeering èn het daaraan verbonden overheidsgeld wordt onthouden aan hen, die daarvoor hun premies hadden betaald; cultureel heeft de overheid, waar zij haar invloed deed gelden, niets verzuimd om ons volk volledig te vierendeelen.

De lichtende eenheid der natie is door een verworden parlement ontleed in een kunstmatig spectrum van kleuren, en het baart geen verwondering, dat als reactie hierop, als poging tot herstel van wat door politiek en klassestrijd wordt verscheurd, de corporatieve staatsgedachte krachtiger baan breekt dan ooit tevoren. Die gedachte, die beantwoordend aan de realiteit van één maatschappelijk leven, ook het staatsbestel niet langer gebouwd wil zien op wat verdeelt, maar op wat vereent.

3e. Het gebrek aan staatkundigen invloed van het maatschappelijk leven, zelfs wanneer het niet-staatkundige zaken betreft.

Waar de sociale en economische omstandigheden en de internationale verhoudingen tot een steeds verder gaande