is toegevoegd aan uw favorieten.

Schering en inslag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven leiden, wordt het zakelijk als volkomen onbevredigend gevoeld, dat de regeering eenerzijds hare maatregelen tot bescherming van 's lands welvaart moet nemen zonder voldoende geregeld contact met de door haar te behartigen belangen, en anderzijds daarvoor de bekrachtiging behoeft van een in dezen absoluut onbevoegd parlement.

Het is, gezien welke maatregelen deze tijdsomstandigheden eischen, begrijpelijk, dat een zoo frappante wanverhouding in niet geringe mate heeft bijgedragen tot de groeiende belangstelling voor een staatsgedachte, die ten doel heeft om door middel eener corporatieve (gilden-) vertegenwoordiging aan het maatschappelijk leven in ons staatsbestel de plaats te geven, welke het op zuiver zakelijke gronden toekomt.

3.

Staat en bestaande maatschappelijke organisatie*

Natuurlijk zal een verwerkelijken van den corporatieven staat in Nederland rekening moeten houden met reeds bestaande verhoudingen, en wordt een klakkeloos imiteeren van uitheemschè organisatievormen zeer zeker door niemand gewenscht.

Wij zullen ons derhalve rekenschap eerst dienen te geven van de wijze waarop thans in de organisatie-van het maatschappelijk leven en in haar contact met den staat is voorzien.

Territoriaal is met een metapolitieke organisatie der ondernemers een aanvang gemaakt door het instellen der Kamers van Koophandel en Fabrieken, welke ieder voor zich den handel en industrie in hun ressort vertegenwoordigen. Waarnaast