Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch veracht. Blijft hij in die miskenning van Gods liefde volharden, dan zal God hem verstooten voor eeuwig en immer; laat hij zich echter vinden door den goeden herder, keert hij terug tot God met berouw in het hart en met op de lippen de bekentenis: Vader, ik heb gezondigd tegen u, dan zullen Gods vaderarmen zich weer om hem sluiten en groote vreugde zal er zijn in den hemel om dien zondaar, die boetvaardigheid doet.

Zoo is — onvolledig en gebrekkig samengevat — de leer van Jesus. Wat moet men er in zien? Vroom ge* peins eener devote ziel? Een gelukkige vinding van menschelijke genialiteit? Zijn leer is vroom, Zijn leer is geniaal, maar is zij niet iets meer? De leer van een, wien het op bijzondere wijze gegeven was de verborgen* heden Gods te kennen? Denk er over na, vergelijk zijn leer met die van groote mannen uit de oudheid, met die der genieën uit latere eeuwen. Is zijn leer niet schoon en verheven, edel en diepzinnig, machtig in stuwkracht naar hooge idealen en wijs in barmhartige gematigdheid, eenvoudig en oorspronkelijk boven alle vergelijking?

Maar wil, alvorens te beslissen, of het redelijk is, al dan niet iets bovenmenschelijks in Jesus te erkennen, eerst ook uw aandacht wijden aan,Jesus' optreden.

Heili gen zijn zondaars in eigen oogen. Niets waarvan zij meer overtuigd zijn, dan dat hun veel moet vergeven worden, omdat zij veel gezondigd hebben. En alle her* vormers van de menschheid en strijders voor idealen moeten — met of zonder goedpraten — erkennen, dat eigen leven en werkzaamheid niet altijd of niet vol* komen aan hun leer en idealen beantwoord hebben. Ook blijven zij zich moeilijk in ieder opzicht gelijk: in het begin vooral is het een tasten naar de juiste rich*

Sluiten