Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen? Heel eenvoudig: onze verdiensten zijn de vruchten van Christus' verdiensten; dat we die werken kunnen doen, danken we aan hem; dat ze een loon waard zijn danken we wederom aan hem en aan zijn kruis. En wat is nu meer, rijker en overvloediger: te bewerken, dat iemand zonder eenige eigen verdiensten zalig wordt' dat hij-den hemel krijgt louter als onverdiende erfenis', of te bewerken, dat iemand eerst dien hemel eeniger* mate kan verdienen en hem daarna krijgt als erfenis en als loon tegelijk? Welnu dat laatste doet Christus in zijn getrouwen. En dezen zullen in eeuwigheid hem danken en loven, dat hij hen zóó overvloedig verlost en zóó geadeld heeft, dat zijne gaven tevens hunne ver* diensten geworden zijn!

3°. Daar blijft nog een derde moeilijkheid: wij, katho* lieken, eeren de Heiligen en roepen hen aan, we stellen dus andere middelaars naast Christus! En het domme roomsche volk, zoo voegt men er vaak bij, maakt het nog erger: dat vergeet den Christus om alleen de Hei* ligen te aanbidden; dat stelt de Heiligen in plaats van Christus! Och, laat men gerust zijn. Eenvoudige zielen zijn vaak zeer onbeholpen in hun uitdrukkingen; dat zijn ze op elk gebied, natuurlijk ook op godsdienstig gebied. Maar het komt immers niet aan op een kwalijk gekozen woord of een misplaatste uitdrukking. Ook niet op een inconsequente handeling. Het gaat om de be* doeling. Welnu waar is onder de katholieken de ruwe poldergast of het oude, strompelende moedertje, die god* delijker eer aan een Heilige wil bewijzen, of die meenen zou dat St. Antonius ons verlost heeft? Die zijn er nietl Of als inderdaad hier of daar een stumper gevonden zou worden, die zoo denkt, dan heeft het toch geen zin

Sluiten