Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, maar integendeel dien wijnstok dubbel eert en dub* bel waardeert: immers èn in zich zeiven èn in zijne vruchten. Beeldspraak ter zijde. Als we de Heiligen eeren, eeren we Christus in hen ,en alle lof, hun gegeven, keert terug naar den Christus, van wien ze alles ont* vingen wat ze hebben en aan wien ze alles danken wat ze zijn.

En als we de Heiligen aanroepen, nu, dan vragen we van hen, die aan Christus te danken hebben, dat ze iets bij God vermogen, of ze den Vader willen smeeken, dat hij om Christus' verdiensten geven zal wat ons noodig of nuttig is. Derhalve zij vragen met een beroep op Christus' verdiensten en hun voorbede zelf ontleent al hare beteekenis aan Christus' verdiensten! — En dan wil men zeggen, dat we hen plaatsen als andere middelaars, naast Christus! Neen, maar als volstrekt ondergeschikte organen, die niets zijn zonder Christus en niets ver* mogen tenzij door Hem! Is en blijft het dan niet ten volle waar in ons heerlijk katholiek geloof, dat alles uitgaat van den Christus en alles tot hem terugkeert; dat Christus alles in allen is!

Maar als werkelijk Christus alles in allen is, waarom ons dan niet bepaald tot den Christus alleen, en de Heiligen gelaten in hun niet? — Omdat zulks den Chris* tus niet welgevallig zou zijn. Omdat Christus van zijn trouwe dienaren gezegd heeft: „Ik beschik u een konink* rijk toe, gelijk mijn Vader het mij toebeschikt, opdat gij eten en drinken moogt aan mijne tafel in mijn konink*

rijk en zetelen op tronen" *) Omdat Christus wil,

dat zijn trouwe dienaren zullen deelen in zijne eer, om*

*) Luc. 22:29—30.

Sluiten