Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slotte niet het resultaat van menschenwerk, geen forsch ingrijpen kan den groei bevorderen, geen ontmoediging kan hem schaden, want de oogst rijpt door de kracht des Heiligen Geestes! Negentien eeuwen zijn vervlogen sinds de Zaaier uit*

ging om te zaaien het lust ons den akker eens af te

loopen en het opgeschoten graan eens in oogenschouw te nemen „eerst de halmen, dan de aar en daarna het volle graan"; en al is het koren nog niet overal rijp, al is de oogsttijd nog lang niet aangebroken, het geoefend oog bewondert toch allerwege den heerlijken, rustigen groei en weet den zestigvoudigen vrucht hoogelijk te waardeerenl

De akker is groot, de gewassen veelvuldig, er is een rijke verscheidenheid van fijn geschakeerde kleuren; dat alles moet de natuurlijke vrucht zijn van het eenmaal uitgestrooide zaad.

We willen nu de beeldspraak niet verder doorvoeren, doch de beteekenis daarvan nader beschouwen: De Katholieke Kerk der twintigste eeuw beweert dat zij alléén naar waarheid de volheid der Godsopenbaring volgens Jesus' woorden en bedoelingen predikt en dat zij alléén het zichtbaar aangewezen instituut is, waarin onder de leiding van den Heiligen Geest het zaad tot vollen wasdom komt. Zij noemt zich de Stad op den berg, haar licht is niet gezet onder de korenmaat, doch geplaatst op den kandelaar1), zij is de boom die de eeuwen getrotseerd heeft, aan weer en wind bloot* gesteld, zij mag onder de loupe genomen worden, de voedingsbodem onderzocht en de loten nauwkeurig worden geanalyseerd. Aan de vruchten nu kent men

l) Mt. 5.14—15.

Sluiten