Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den boom,. Gelijk Johannes' bovenaardsche zending vooral bleek uit zijn optreden, prediking en succes zoo mogen wij ook verwachten, dat de Kerk op de middag* hoogte van haar leven haar goddelijken glans vertoonen zal Wanneer Christus haar heeft uitverkoren en bij haar zal blijven tot aan het einde der dagen, wanneer Zijn Geest op haar rusten en haar vervullen zal, dan kan het geen verbazing wekken, indien we iets wonderbaars aan haar bespeurenl

Reeds kort na de derde Algemeene Kerkvergadering schreef de H. Vincentius van Lerins (gestorven om* streeks 450), dat „de godsdienst der zielen den groei der lichamen navolgt: alle onderdeelen mogen zich in den loop der jaren ontwikkelen, ze blijven toch wat ze zijn; alle geledingen van den man vinden we terug m het kind, en mochten ze zich pas later vertoonen, dan waren ze toch in de kiem aanwezig. Zoo volgt ook de christe* lijke leer deze ontwikkelingswet, dat ze met de jaren vasten vorm krijgt, zich uitdijt en volkomen zichtbaar wordt." *) Alles moet zijn tijd hebben: Jesus heeft Zijn Apostelen niets kant en klaar in formules vóórgedic* teerd, „Hij wilde hen niet over de wereld zien uitgaan met als het ware de openbaring van buiten af, als een pak op de schouders gebonden, maar met een blijde boodschap, die zou leven in hun hoofden, stralen uit hun blikken, bloeien in hun deugden, en die zou groeien in hun bidden."*)

Zoo groeide de kennis der geopenbaarde waarheden in omvang, nam toe in helderheid en won aan zekerheid, onder de leiding des Heiligen Geestes.

•) Common. 22. ,. ,.

2) v. Ginneken: De Evolutie van het Dogma bl. 14.

Sluiten