Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt en roept, weer mogen zitten rond Petrus en met hem weer mogen spreken in die negentien eeuwen oude taal: „Visum est Spiritui Sancto ac nobis.... Het heeft den H. Geest en ons goedgedacht

Boven werd reeds gezegd, dat het geloof en de zeden het eigejüijke voorwerp zijn van de Kerkelijke onfeil* baarheid. „Bij het vaststellen van de leer van geloof en zeden, zoo zegt het Vaticaansch Concilie, is de Kerk onfeilbaar. Het zal zijn nut hebben dit voorwerp nog kort maar zoo volledig mogelijk nader te omschrijven ln die omschrijving komen het woord van Christus de leer der Kerk en vooral ook het doel van den bijstand

vu-txeestes zo° mooi tot hun recht. Want ook hier gelijk m alle deelen van de christelijke waarheid, loopt de leer van openbaring en leergezag, van Schrift en traditie zoo schoon samen met de eischen, welke doel en strekking, nut en noodzaak der onfeilbaarheid stellen.

Voorop staat hier het fundamenteele dogma, dat aan het onfeilbaar leergezag alle waarheden zijn toever* trouwd, welke in de bronnen der openbaring formeel liggen opgesloten. Toen de Heiland aan de Kerk op* dracht gaf den volken te leeren „alles te onderhouden", wat Hij hun bevolen had, toen Hij den apostelen en hunne opvolgers den H. Geest beloofde, die hun „alle waarheid zou leeren, wilde noch kon Hij daarbij ook maar ééne waarheid uitzonderen. Zijn goddelijk bevelte getuigen en te waken bij de bronnen der openbaring, *Sijn „isuntes docete — gaat en onderwijst" sloeg aller*

0 Hand. 15:28.

Sluiten