Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kerstcampagne der God'foozen en de geloofsvervolgingen.

Ik heb hier voor mij liggen de studie van Dr. J. Romein: „Van Tsarenrijk tot Sowjet-Unie", overgedrukt uit de „Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis". ').

Met aandacht heb ik een en ander gelezen en vooral dat gedeelte, dat handelt over godsdienst en gewetensvrijheid in het land der Derde Internationale; maar tot mijn leedwezen kan mijn oordeel in geen enkel opzicht gunstig zijn. Als men zóó geschiedenis schrijft, dan bevordert men niet de juiste kennis van zaken dan drijft men eenvoudig propaganda voor een systeem van geweld en onderdrukking waarbij voor objectieve beschouwingen geen plaat» meer overblijft. Zoo lezen wij op pag. 42: „De grondwet van de Sowjet-Republieken laat zoowel de godsdienstige als de anti-godsdienstige propaganda vrij. De regeering belet echter met alle middelen dat de kerk weer als voorheen tot economische macht zou komen en zij beschouwt ook het priesterambt niet als arbeid; de dragers er van zijn derhalve van alle rechten der heerschende proletarische klasse verstoken."

Zooveel woorden, zooveel onjuistheden; en aangezien mij voortdurend een groot aantal couranten-uitknipsels worden toegezonden met verslagen van redevoeringen die alle dezelfde propagandistische strekking hebben, zonder te spreken van de tallooze brieven die mij bereiken met de vraag: „Hoe zit het nu eigenlijk"?

*) Uitgegeven door N.V. Seyffardfs Boek- & Muziekschool, prijs Fl. 0.60.

Sluiten