Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook wist men geschikt rekening te houden met de in Rusland heerschende willekeur, waardoor nu van dit, dan van een ander artikel de invoer werd verboden. Nu eens gold dit verbod de boonen, dan weer havermout; op 't oogenblik is de invoer van medicamenten verboden of zeer bemoeilijkt. Op heden gaat de grootste stroom van giften via de kantoren van „Torgsin" (handel met buitenland) in welke bureau's men tegen buitenlandsche geldswaarden artikelen kan koopen die anders in Rusland niet verkrijgbaar zijn. Om de voor haar bestaan zoo noodige valuta te bekomen, benut de Sovjet-regeering zelfs den nood harer burgers. Hulp zenden door „Torgsin" is natuurlijk zeer gemakkelijk, doch men moet ook helpen op plaatsen, waar geen „Torgsin" -winkels gevestigd z^jn; of op plaatsen, waarheen de post alleen 's zomers of alleen 's winters gaat Soms maken de moerassen verkeer onmogelijk; soms is vervoer alleen mogelijk over de bevroren rivieren. En de ongelukkigen, die in deze eenzame gebieden hun verbanningsoord vonden, hebben het allerzwaarste leven en dus hulp het meeste noodig.

Wat deze gaven voor de ontvangers beteekenen, zeggen ons de brieven, die door de R Ev. P. worden afgedrukt. Daarin vindt men de geregeld wederkeerende dankbetuigingen van de ongeveer 60 overgebleven predikanten, die de mogelijkheid van te kunnen leven en werken middelijkerwijs alleen aan de gezonden levensmiddelen van den Baltischen Rusland-arbeid te danken hebben. De gemeenten in meest alle gecollectiveerde plaatsen, kunnen hun predikant niets toebrengen, daar de gemeente-leden niets meer hebben, dan zij noodzakelijk behoeven. De liefdegaven, door dezen arbeid gezonden, brengen gezondheid aan de zieken, krachten aan de herstellenden, 't leven aan de van honger stervenden. Bij dezen arbeid wordt geen onderscheid gemaakt tusschen Evangelischen en Orthodoxen, waar immers de met hongertyphus besmette luizen evenmin de confessioneele grenzen in acht nemen en in gevangenissen en

Sluiten