Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude hoed van den geestelijke valt van zijn hoofd, wanneer hij zich omlaag bukt naar zijn bloemen En dan wordt hij naar de soldatenkazerne gebracht en vanwege zijn speculatie door de GP.U. naar de Petchora verbannen. *)

Daar, naar de meening van de G.P.U., het ambt van den geestelijke als een handwerk moet worden opgevat, en wel als een schadelijk handwerk, wordt hiervan de hoogste belasting geheven. Daar de geestelijke deze belasting natuurlijk niet kan betalen en de verarmde gemeente ze in de meeste gevallen niet kan opbrengen, wordt ook in dit opzicht niet lang geaarzeld. Gevangenneming en verbanning volgen wegens het niet betalen der belasting, want zoo iets is verzet tegen de voorschriften van het Sovjet-bestuur.

Waar niets te beschuldigen valt, worden eenvoudig geheel willekeurige aanklachten uitgebracht, die alle ten doel hebben, den priester „contra-revolutionnaire werkzaamheden" ten laste te leggen.

Priester X. woonde in de stad A. Hij had een slaapgelegenheid in een gang bij 'een kennis gevonden. Op dezen gang kwam ook de deur uit van een kamer, die door een communist werd bewoond. Het leven van den priester speelde zich dientengevolge als voor de oogen van den communist af. Men nam den priester gevangen en de communist werd bij de G.P.TJ. ontboden. Hij moest helpen, dé contra-revolutionnaire werkzaamheid van den priester te ontmaskeren. Hield hij er nog eenigermate een geweten op na, of was hij geheel onnoozel — in ieder geval, op het verlangen van den rechter van instructie, mededeelingen te doen omtrent de contra-revolutionnaire werkzaamheid van den priester, gaf hij trouwhartig ten antwoord,

*) Naast de beschuldiging van „contra-revolutionnaire werkzaamheid" wordt vooral heel graag „speculatie" als de misdaad der geestelijkheid genoemd, om hen, als bondgenooten van de kapitalisten te brandmerken.

Sluiten