Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op één punt zou ondergeteekende Uw Excellentie gaarne willen bijvallen, n.1. wanneer Zij het heeft over de „buitengewoon zware taak" der Radio-Omroep Contröle-Cominissie.

Die taak is inderdaad zoo zwaar, dat zij een redevoering 2 a 3 weken moet laten liggen, alvorens er een oog in te kunnen slaan.

Zoo iets wijst op overspanning, gelijk ook overspanning m. L alleen kan verklaren, dat niet immer duidelijk wordt onderscheiden wat staatsgevaarlijk is en wat niet.

Zou een heilzame rustkuur hier niet geboden zijn?

Het blijft mijn heilige overtuiging, Excellentie, dat het Nederlandsche volk, en vooral dat gedeelte, dat volmaakt Regeeringsgetrouw wenscht te zijn, recht heeft op duidelijkheid en klaarheid inzake de verschillende radio-reglementen en een onpartijdige toepassing daarvan in de praktijk, zonder aanzien des persoons.

Indien het verbod van mijn radio-toespraak daartoe mag bijdragen, dan zal ik mij gaarne neerleggen bij een besluit, dat ik niet anders dan onrechtvaardig en in strijd met de wettelijke bepalingen moet achten, en in afwachting, heb ik de eer te znn, van Uw Excellentie de dienstwillige dienaar (w.g.) F. J. KROP.

Inmiddels hadden nieuwe feiten zich voorgedaan, en waren verschillende stemmen vernomen, die mij noodzaakten mij tot den Ministerraad te wenden met een dringend verzoek om nadere uiteenzetting van het standpunt der Regeering:

Rotterdam, 4 December '34. Aan den Raad van Ministers

te 's-Gravenhage.

Excellenties,

Het Bestuur van het Nationaal Verbond „Godsdienst, Gezin, Gezag" heeft zich tot Uw

Sluiten