Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

consequenter is geweest dan die van Nederland.

Zwitserland heeft steeds ieder contact met Sowjet-Rusland geweigerd en iri een voortreffelijke rede heeft Motta- het standpunt zijner Regeering uiteengezet. Niet aldus Nederland, dat eerst „op zien komen" heeft gespeeld en toen tot veler verwondering tegenstemde. De houding der Nederlandsche delegatie wettigde den algemeenen indruk te Genève dat zij blanco zou stemmen. Blijkbaar is echter van orthodoxe zijde op den Minister-President uitgeoefenden druk zóó krachtig geweest, dat onze Regeering gezwicht, ter elfder ure instructies aan onze delegatie heeft gegeven om „neen" te zeggen. Voor den Minister van Buitenlandsche Zaken moet dit alles vrij pijnlijk zijn geweest. Hij kwam met zijn mede-gedelegeerden in een scheeve positie en kon ter motiveering van het Nederlandsche „neen" weinig anders doen dan zich refereeren aan de rede van Motta. Dat de Regeering dit zuiverder aanvoelt dan haar „geharnaste schildknapen", blijkt uit de weigering van de Radio-Controle Commissie om een rede te laten uitspreken door één der orthodoxe predikanten die zich geroepen voelde der Regeering lof voor haar manmoedige houding toe te zwaaien."

En verder:

Geen huisknecht kan twee heeren dienen, want óf hij zal den één haten en den ander liefhebben, óf hij zal den één aanhangen en den andere verachten. Gij kunt God niet dienen en den Mammon.

Nog eens. Wij kiezen in het kort bestek dezer beschouwing geen partij. Maar wel komen wij op tegen de onwaarachtigheid, tegen de schrille, onchristelijke tegenstelling die er bestaat tusschen het „tegen" te Genève uitgesproken, uitgesproken onder drang en begroet met levendige betuigingen van instemming van „Christelijke" zijde en de

Sluiten