Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leugens werden er verzonnen. Spionnen, opruiers, ja, zelfs groote, Sovjet-vijandige organisaties, waarvan niemand iets wist, en die in werkelijkheid ook geheel niet bestonden, werden „ontdekt".

De menschen werden eenvoudig opgesloten en ze werden tijdens het verhoor zoodanig gekweld, tot ze tenslotte'alles bekenden. Ja, het is verschrikkelijk om in de handen der Russische G.P.Oe te vallen. Wie dat ondervonden en beleefd heeft, weet een rustig en vreedzaam leven, zooals we het hier in het Duitsche vaderland hebben, te waardeeren. Bij al het zware leed, dat ik heb moeten doormaken, heeft God's hand me toch altijd beschermd, hoewel ik in de gevangenis door de vele kwellingen de wanhoop nabjj was en mij bijna van God afgekeerd

had Maar den ..sten van dit jaar mocht

mijn lieve vrouw mij in de gevangenis bezoeken, en wij mochten een half uur met elkaar spreken. Toen vond ik mijn God weer en Hij is tot op dezen dag steeds mijn hoeder en beschermer geweest. Ik voel het, God heeft mij lief, Hij zal ook met de mijnen zijn, en, naar ik hoop, hen ook bij mij brengen, opdat wij weer een geregeld gezinsleven kunnen leiden.

Het is mij later zelfs ingevallen, dat ik over den honger, waaraan er in Rusland ook zoovelen ten offer zijn gevallen, niets heb vermeld, en ik ben gaarne bereid, ook daarover, zoo goed ik kan, iets te zeggen. De oogst was in 1932 maar middelmatig. Maar bij een juiste ver. deeling had de bevolking toch heel goed kunnen leven. Maar de collectieven moesten al het graan aan den staat afleveren, en tengevolge daarvan zelf armoede lijden. Het was ellendig om te zien, hoe de arme menschen vermagerden, en haveloos, op zich zelf staand in groepen van dorp tot dorp trokken en om iets bruikbaars bedelden.

Om brood werd niet gevraagd, want dat wist iedereen: brood is er niet. Men was reeds zeer dankbaar voor een paar aardappels, een raap, wat groente, knollen of zelfs een stukje oliekoek „makucha."

Ik zal een voorval vertellen: Wij hadden in 1932 veel van het z.g. winterkruid tusschen het

Sluiten