Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de nieuwe redactie geen melding maakt van de vrijheid der religieuze propaganda, wat beteekent, dat deze propaganda met opzet is uitgeschakeld, en ook (deze argumentatie rust overigens niet op juridische gronden) dat de propaganda door de wet verboden is en beschouwd wordt als een zware politieke misdaad, die onder de crimineele wetten zou vallen. Deze argumentatie is misschien niet heelemaal afdoende, maar de bet eekenis van de nieuwe wet zooals het Staatsgezag die uitlegt, is duidelijk: de religieuze propaganda is een misdaad tegen den Staat: zij is anti-revolutionnair en dus hoogverraad.

Wat beteekent feitelijk het woord „religieuze propaganda"? De Bolsjewieken zijn in dit opzicht helderziende genoeg geweest om recht op het probleem af te gaan: Wie „religieuze propaganda" zegt, zegt „religie". Er kan geen religie zijn zonder religieuze propaganda (het gaat hier niet over tromgeroffel in de straten of over het colporteeren met strooibiljetten).

De godsdienst is onaf scheidenlij k verbonden aan de noodzakelijkheid om getuigenis te geven aan de almachtige Waarheid, die den mensch beheerscht. Er kan geen waarlijk religieus leven zijn zonder dit getuigenis omtrent deze verheven Waarheid, zelfs in 't geheim. De Bolsjewieken hebben dus het hart der religie geraakt, toen zij de propaganda, dat wil zeggen het getuigen verboden. Het is duidelijk, dat een uiting van godsdienstig leven, welke ook, valt onder deze rubriek.

Dank zij dit spitsvondige woordenspel hebben de Bolsjewieken een middel gevonden om iedere uiting van godsdienstig leven te onderdrukken, waarbij zij den tekst der wet ongewijzigd vasthielden, — wat den schijn van verdraagzaamheid geeft aan wat toch slechts onverdraagzaamheid is. 't Hangt van den goeden wil der autoriteiten af om geheel of gedeeltelijk de handelingen van het religieuze leven te onderdrukken: want iedere religieuze handeling is in wezen een getuigenis, d.w.z. kan vallen onder de rubriek „religieuze propaganda". En ieder oogenblik kan

Sluiten