Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een droom! Want menigeen is de meening toegedaan, dat, bij verwezenlijking van dit ideaal, niet gelijke welvaart, maar gelijke nood voor ieder het gevolg zou zijn.

Intusschen, de idealist, die van dit Communisme heil voor de menschheid verwacht, moge zich vergissen: hij kan niettemin een edeldenkend en eerbiedwaardig mensch zijn. Maar hun, die idealen najagen, stelt zich de nuchtere werkelijkheid dikwijls storend in den weg!

De productie-middelen zijn — voor verreweg het grootste deel — in particuliere handen. Dit is het kenmerk van het veel gehate kapitalisme.

Om tot Communisme te komen, moet men ze dus aan die handen onttrekken, d.w.z. naar onze nog gangbare opvattingen ■— men moet ze den particulieren, die ze niet goedwillig afstaan, ontrooven.

herhaaldelijk zijn, ook reeds in de vorige eeuw, proeven genomen met de inrichting van kleinere, communistische gemeenschappen, waarbij particulieren vrijwillig van hun bezit (d.w.z. hunne productie-middelen) afstand deden ten behoeve van de gemeenschap. Deze proeven hebben veel teleurstelling veroorzaakt.

De Russische Revolutie heeft een proefneming in 't groot gebracht, die — naar ons inzien — eveneens tot teleurstelling gedoemd is, maar, vóórdat haar mislukking vast staat, een groot deel van de wereld verwoesten kan.

Elke plotselinge, onnatuurlijke, onmatige en kunstmatige groei ondermijnt de levenskracht en kan den dood veroorzaken. Zulk een groei heeft het Communisme doorgemaakt. Dit systeem voor menschelijke samenleving, waarvan — trots zijn theoretische waarde — de practische toepassing nog onmogelijk was gebleken, werd plotseling ingevoerd in een land, waar vele millioenen menschelijke wezens wonen, die nooit ofte nimmer van Communisme

Sluiten