is toegevoegd aan uw favorieten.

Indië en het opium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luieren. Gewoonlijk komen zij nog tweemaal per dag terug. Qedurende die drie bezoeken wordt de dagelijksche hoeveelheid opium verbruikt. Men kan deze rusteloosheid van den opiumrooker het beste vergelijken met die van den dronkaard in de westelijke cultuurlanden.

Ik wilde een opiumpijp hebben. Men zei echter, dat men niets verkoopen mocht. Als prijs voor een goede opiumpijp noemde men 40 tot 50 gulden. Een rooker, die in het bezit was van een met ivoor ingelegde pijp, vertelde, dat ze een oud erfstuk van zijn vader was en hem meer dan 100 gulden waard was.

Het bezoek aan een tweede opiumkit leverde niets bijzonder op. Na eenige omwegen kwamen wij aan een huis, waarin een opiumrookster woonde, die vergunning had thuis te schuiven. Wij moesten vlug naar binnengaan om de vrouw te verrassen, daar zij anders alles wat op het rooken zou wijzen, zou verstoppen. De overval gelukte. Wanneer men reinheid in deze woning zou verwachten, zou men erg teleurgesteld zijn. Wij kwamen in een slecht verlicht hol. Langs den wand stond een rustbed met twee plaatsen; de eene was ingenomen door een jongen man, die daar apathisch met glazen, starre oogen zat, terwijl op de andere plaats een opiumrookende vrouw uitgestrekt lag. Zij,verhief zich toen wij binnen kwamen. Tegenover het rustbed zat op een laag voetbankje een oude vrouw met het hoofd in dè handen en naast haar een jonge Maleische, die een kind zoogde, en daarnaast een half naakte Maleier. Deze medebewoners verklaarden geen opium te rooken. Over het doel van hun aanwezigheid hier konden wij niets te weten komen. De aanblik van de ruimte en zijn bewoners maakte een ontzettenden indruk, men had het gevoel door ellendige menschen en ongedierte omgeven te zijn en wij verlieten bedrukt deze plaats van grenzelooze ellende."

Inderdaad krijgt men bij het bezoek van opiumkitten een gevoel, zooals door Thoms geschilderd is. Mij althans ging dat zoo, toen ik te Batavia en te Bandoeng door de welwillendheid van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur in de gelegenheid gesteld werd eenige opiumkitten te bezoeken.

Het opium als pijlgift. Het gewone rookopium van de Chineezen wordt door den halfwilden Sakai zeer dikwijls toegevoegd aan hun pijl vergift, om het getroffen dier te verhinderen snel weg te loopen en de werking van de ipoh langzamer in te zetten. Het is de nieuwste wijze van volmaking van het pijlgift. Men heeft gedacht, dat hier