Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gasolineblikken met dubbele bodem (of waar dwars een pijpje doorheen loopt, dat de smokkelwaar bevat), uitgeholde hakken van sloffen en schoenen, dubbele zolen, schalen van uitgeblazen eendeeieren, helmhoeden (hier zit de waar verborgen in den bol), manden, tonnen met Chineesche eetwaar, gezouten visch, hoofdkussens! matrassen, boeken e.d.

Zoowel te land als ter zee wordt deze sluikhandel in Ned.-Indië krachtig bestreden en talloos zijn de aanhalingen. Volgens het jaarverslag betreffenden den Dienst der Opiumregie was in het jaar 1928 de aangehaalde sluikwaar voornamelijk afkomstig uit China. Van het in beslag genomen ruwe opium kon in enkele gevallen worden vastgesteld, dat het uit de Levant of Perzië afkomstig was.

Opiumwet. De strijd tegen het opium is reeds ongeveer 2 eeuwen gaande. Toen keizer Young Chen het rooken van opium in 1729 in China verbood, deed hij dit op grond van-de nadeelige gevolgen, die men van dat rooken had waargenomen. Oorspronkelijk niet inheemsch in China, heeft de gewoonte om opium te rooken in dit land snel wortel geschoten, nadat echter reeds 2000 jaren lang de grondstof in het land zelf verbouwd was geworden. De belangen van den handel maakten de goéd bedoelde pogingen van Young Chen ijdel; in 1790 werden alleen van uft Engelsch-Indië jaarlijks 750000 Eng. ponden opium naar China ingevoerd. Een in 1796 herhaald verbod en een in 1800 uitgevaardigd verbod tot opium-invoer hebben niet kunnen helpen; niettegenstaande strenge straffen op de overtreders toegepast, ging de invoer rustig voort en wel in stijgende mate, zoodat tusschen de jaren 1821 en 1830 jaarlijks ongeveer 2l/2 millioen Eng. ponden opium in China werd ingevoerd. De krachtige maatregelen der Chineesche regeering, de vernietiging van 3000000 pond opium in Engelsch bezit, leidden tot den eersten opium-oorlog (1840 - 1842), die niet alleen de openstelling van China voor den Engelschen handel, doch daarenboven het wettigen van den opium-import ten gevolge had.

Ook de 2e opium-oorlog (1856 - 1858) had een verdere regeling van den opiumhandel ten gevolge; de opium-invoer ging in stijgende lijn (begin 1900 alleen uit Eng. Indië iy4 millioen pond) en ook de productie in China zelf (44 millioen pond) mocht zich in grooten bloei verheugen.

Geen wonder, dat de Chineesche autoriteiten nieuwe pogingen

Sluiten