Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Zendingshospitaal te Bandoeng beschikken wij sedert laag over een afzonderlijke afdeeling, die thans, dank zij royale subsidieering door het Gouvernement en steun van de A. O. V. te Batavia, is gehuisvest in een speciaal daarvoor ingericht gebouw. Dit biedt voor de behandeling groote voordeelen. Deze is voor opiophagen n.1. geheel anders dan voor andere zieken. Welke behandelingsmethode men ook kiest, de tijd der ontwenning is, althans gedurende een aantal dagen, onaangenaam. De niet bedlegerige patiënten loopen rond en weten met hun tijd geen raad. Daarom zijn ruime dagverblijven, gelegenheid om zich te vertreden en bezig te houden, liefst ook om wat te werken, niet te onderschatten hulpmiddelen voor de behandeling. Een ziekenzaal geeft, althans als men een 30 a 40-tal patiënten tegelijk behandelt, daartoe weinig gelegenheid. De enkelen, die om de één of andere reden tijdelijk op een ziekenzaal moeten worden opgenomen, vragen dan ook steeds om zoo spoedig mogelijk naar hun lotgenooten te mogen terugkeeren. Daar voelen zij zich thuis, daar hebben zij steun aan degenen, wier behandeling al verder gevorderd is, die reeds van hun lasten zijn bevrijd, terwijl zij eerder toch de zelfde bezwaren hebben ondervonden als zij nu. Daar kunnen zij hun klachten kwijt aan anderen, die ze 'begrijpen, daar vinden zij bezigheid en afleiding. Zoo leeft de kleine maatschappij van schuivers haar eigen leven in haar eigen gebouw onder toezicht van personeel, dat gewend is met hen om te gaan, wat lang niet altijd makkelijk is, wat veel geduld, veel begrijpen, veel takt, dikwijls ook gestrengheid eischt.

Voor diegenen, voor wie zelfs een langzame ontwenning te machtig is, voor de wilszwakke individuen, de morphinisten en degenen, die langen tijd groote hoeveelheden djitjing gebruikt hebben, is het laten slapen gedurende een zeker aantal dagen dikwijls een uitkomst. Ook daarvoor is een speciale afdeeling met goed geschoold personeel zeer gewenscht. Groote voorzichtigheid, kennis van de gevaren, strenge controle zijn n.1. geboden, wil men niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Weet men deze te voorkomen, dan is de slaapkuur een voor den patiënt makkelijke wijze van ontwennen, die zich dan ook in een zekere mate van populariteit verheugt. Velen komen om „disneppen", zooals zij het, met een verbastering van het woord somnifeen, noemen.

Dit alles wil niet zeggen, dat ontwenning buiten een speciale

Sluiten