Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor % verschoven en armoede heerschte, nu is in dat gezin spaarzaamheid en harmonie. Met hoevele voorbeelden zouden wij dit kunnen aanvullen.

Hij, die zich goed ingeleefd heeft wat in den aanvang van dit artikel werd neergeschreven over de wijze, waarop het opiummisbruik in het leven van den schuiver is gegroeid, zal den zwaren strijd kunnen begrijpen, die deze uit de ziekeninrichting ontslagene te voeren heeft tegen de vroegere neerzuigende omstandigheden, verleidingen enz., die hij in het oude milieu weer zal terugvinden. Met hoeveel voorbeelden zouden wij dit kunnen toelichten.

Wat de nazorgsarbeid van iemand vraagt, is niet gering. Het is een combinatie van datgene, wat alleen de aanleg geven kan en datgene, wat eerst en intensieve practijk leeren moet. Er zijn menschen die, met een wonderlijken aanleg begiftigd, geroepen zijn zich aan dit werk te wijden.

Het zijn begenadigden, die de opiumbestrijding moet trachten op het spoor te komen met alle krachten die in haar zijn.

Maar daarnaast zal toch het werk der opiumbestrijding vooral moeten rusten in de handen van de gemiddelde krachten, die in toewijding en ervaring hun steun moeten vinden. Het gaat om den tact om met oud-schuivers(sters) om te gaan, hun taal (en hoeveel talen zijn dat hier niet o.a. Maleisch, Soendaasch, Javaansch, Chineesch, enz.) te kennen en vooral hun gewoonten en omstandigheden aan te voelen. Een ieder zal inzien, dat dit geen gemakkelijke opdracht is, noch voor den arts, noch voor particulieren, die in een bestrijdingsvereeniging zich geven. Het eischt heel wat ervaring en kennis, maar niet minder geestelijke ervaring en kracht, zoodat men zelf weet van strijd en overwinning. 1 Cor. 9:27, en 1 Cor. 10 : 13.

Verleden jaar werden plm. 1000 patiënten in de ziekenhuizen op Java ontwend. Deze gevallen werden voor het meerendeel volgens de nieuwere methodes behandeld. De resultaten kunnen zeer geroemd worden.

Echter zijn wij niet blind voor het euvel, dat zeer velen weder tot de oude gewoonte zijn teruggevallen. Hierover schreef ons inderdaad de controleur van de Opiumregie in Soerabaja, die eenige gevallen van het ziekenhuis Modjowarno, in S. onderzocht. Evenzeer weten wij, dat het percentage van Iicham. en psych. volwaardigheid bij patiënten, die zonder meer aan de maatschappij zijn teruggegeven, heel klein is. Ook zijn wij dankbaar voor de

Sluiten