is toegevoegd aan uw favorieten.

Phaenomenologie van het christelijk bewustzijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dergelijke mislukte pogingen om de concrete volheid van het Goddelijk Albeleid te eeren, dat niet slechts „vooruit" of „van ver" ziet of handelt maar dat gestadig in verleden heden en toekomst, het „van ver" en „nabij" organisch op en tot en in elkander uit zich zelf betrekt.

Phaenomenologische beschouwing en overweging is daarom ook op dit punt zoo nuttig, omdat ze den oprechten onderzoeker tot zelfontdekking aangaande het gebrek in eigen aanleg, mentaliteit of geesteshouding brengt. Of het baten zal? Zoo eigen is de aanleg, dat vaak alle pogen om tot zuiverstelling te komen en te brengen niet baat. De Schopenhaueriaansche aanduiding, dat zulk een houding niet zoozeer onderricht als wel genezing (een kuur) behoeft, is hier zeker te pas en op zijn plaats. Wie dit eenmaal inziet, dat voorzienigheidsgeloof samenhangt met menschelijk totaliteitsbesef of begrip uit Goddelijke Openbaring, die verstaat ook, waarom bijbelsche getuigenissen in hun tegenstrijdigheid den verstandelijk aangelegde tot geloovige of ongeloovige vertwijfeling brengen, terwijl juist deze bijbelsche tegenstrijdigheid de alzijdige werkelijkheid en waarheid bevestigt, dat zoowel gene, de werkelijkheid, als deze, de waarheid mede in de