Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomst) van den organischen samenhang. De praedestinatie, die meer in het bijzonder het bestaan98) der dingen betreft, moet daarbij wel worden onderscheiden van de electie99), die verband houdt met het geestelijk verkeer tusschen God en mensch of mensch en God. Ook hier is theoretische zuiverstelhng vereischt, wil men met practisch komen tot een vrome noodlotsleer, die tot Godsdienstwaanzin kan leiden. En ook hier draagt de phaenomenologische beschouwing tot die zuiverstelhng bij. De menschelijke bewustzijnsgesteldheid houdt n.1. deze ervaring in, dat hetgeen leven en liefde heet niet gekocht of verdiend maar geschonken en ontvangen wordt. Dit centrale gezichtspunt houde men vooral in het oog, wil men ook de bijbelsche getuigenissen in deze verstaan, die wezenlijk appelleeren op dit geestelijk ervaringsgegeven. Telkens heet het daar: niet door actief ijveren of werken maar door passief overgeven, loslaten, gelooven, begroeten en omhelzen komt men van uit de betrekkelijkheid van het creatuurlijk verkeer en werk tot de volstrektheid der Goddelijk bewogen Oorspronkelijkheid en onverplichte genade- of liefdestoekeer100). Ook hier is het mechanisch of uiterlijk uitkiezen en verwerpen door de verstandelijke

Phaenomenologie 5

Sluiten