Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij Felix Maner te Leipzig). In ons realistisch Christendom

(zie reeds „Heilsfeiten" bij P. Dzn. Veen te Amersfoort) (achtten <• v

en trachten wij het idealistisch en historisch Christendom beide

in hoogere wezenlijkheid te verzoenen.

I Cor. 15 : 45-49. IU) Joh. 1 :16; Gal. 4 : 4; Ef. 1 :10, 3 :19, 4 :13; Col 1 : 19, 2:9; II Cor. 3 :18.

"*) Rom. 8 : 9; I Cor. 15 : 45-49; II Cor. 3 :18; II Petr. 1 : 4. De Christusgeest heeft derhalve een tweeledig karakter: een Openbarings- en een Heiligingskarakter, zie aant. 120. 1M) De telkens wederkeerende, bijbelsche getuigenis aangaande de „grondlegging der wereld" keert dus ook weder naar den aard van de menschelijke bewustzijnsgesteldheid uit Goddelijke Openbaring.

"*) Art. XDC der „Conf. Belgica", „Canones" van Dordt Cap. II, § 4-

,M) „Die Philosophie der Griechen", I, § 2 „ueber den Charakter der gr. Ph. im Allgemeinen", § 3 „Die Hauptentwickelungsperioden der gr. Ph."

ltT) „Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophie", 1926. Ook bij de Grieken was het mystisch religieuse natuurlijk tegenwoordig.

"") De Christelijke bewustzijnsgesteldheid aangaande de Goddelijke, Aldragende Liefde houdt, volgens het phaenomenaal Christelijk bewustzijn uit Goddelijke Openbaring, verband met de Goddelijke Bewogenheid ter concrete Alverwerkelijking. Spinoza's aanduiding, dat God, als passieloos en affectloos, geen liefde voor den mensch kan hebben, wel omgekeerd, hangt o.i. dus samen met het min of meer abstracte tegenover het concrete Godsbegrip in deze, FiL 2:6 v.v.; Hebr. 2 :18,4 :15,10 : 5 e.a. Zeker kunnen wij zeggen, dat God naar Zijn Substantie of Wezen Verheven is en blijft boven affect en passie maar de Godheid naar Uitgang van Vader in Zoon, van Oorsprong in Draagkracht (Hebr. 1 : 3) is tevens een bewogen zijn in Onbewogenheid (Jac. 1 : 17), een Filiopassianisme, dat het Patripassianisme ontkent en nochtans Godsliefde en Godsoffer in den Zoon (ab Uitgang van God uit God) bekent, belijdt en beleeft. Daarom dus spreekt het Christelijk bewustzijn wel van Goddelijke Liefde omdat het Goddelijke Alverwer-

Sluiten