Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ADVENT IN HET ALGEMEEN

veelal ook op Sint Martinus in. De H. Perpetuus, bisschop van Tours in de Ve eeuw, schreef reeds voor, dat van n November tot Kerstmis driemaal per week gevast moest wordenDe benaming «Sint Martinus-vasten »lag derhalve voor de hand. Vandaar dat die feestdag in sommige streken nog het karakter van een Vastenavond bewaard heeft. Men denke slechts aan het slachten en opdisschen der Maartensganzen.

Sinds menschenheugenis heeft Rome enkel vier weken aan den Advent gewijd. Is dit het primaire gebruik? Of is wellicht de Advent, rond het feest van Sint Andries aanvangend, eene voorbereiding op Epiphanie? In dat geval treffen wij in Rome ook een Quadragesima van zes Zondagen aan. In de veronderstelling dat dit het geval is en vermoedend, dat in die tijden Epiphanie, bij uitstek als Doopfeest van Christus gevierd werd, zooals sinds eeuwen en eeuwen dit in het Oosten gebruikelijk is, kunnen wij beter de drie Evangelies van Sint Johannes den Dooper op de drie laatste Zondagen vóór Kerstmis begrijpen2. Deze immers zijn niet op de Bethlehemsche geboorte wél op het Jordaanwonder ingesteld. Zou deze veronderstelling waarheid bevatten, dan moesten wij aannemen, dat de Evangelies der twee Zondagen vóór Epiphanie oudtijds ook een gebeurtenis uit Sint Jans prediking behelsd hebben.

Zal deze vraag ooit opgelost worden?

Dat het getal vier, bij het vaststellen der weken vóór Kerstmis, met opzet zou gekozen zijn om zinnebeeldig de vierduizend jaren vóór Christus komst op aarde, voor te stellen, is fantasie der Middeleeuwsche symbolisten. Niets in het Missale of Brevier rechtvaardigt deze zoo vaak

1. Dr J. Schijnen, Nederlandsche Volkskunde, blz. 103.

2. In het vervolg zullen wij zien, dat Rome, alvorens het Kerstfeest te vieren, op Epiphanie nimmer den Doop van Christus, wel diens komst herdacht. De Evangelies moeten dan elders ontstaan zijn.

Sluiten