Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SINT NICOLAAS

Sint Nicolaas heeft in Klein-Azië geleefd in den tijd van Constantijn den Grooten en diens zoon Constantius. Hij bekleedde in Myra, de hoofdstad van Lycië in Klein-Azië, de bisschoppelijke waardigheid \ In den strengen zin van het woord schijnt hem de eeretitel van « Belijder » toe te komen, wijl hij voor zijn geloof werd gemarteld, evenwel niet daarbij bezweek. Alle levensbeschrijvers van den heilige stemmen hierin overeen, dat hij een man van buitengewone liefdadigheid moet geweest zijn. Om strijd roemen zij de menigte der op zijne voorspraak gebeurde wonderen. Daarom behoeven wij evenwel nog geen geloof te schenken aan den H. Petrus Damianus, volgens wiens bewering het aantal dier wonderen het getal der zandkorrels aan het zeestrand, der vlokken sneeuw en myriaden sterren overtreft.

Ikonografisch stelt men den heilige voor met een aan zijn voeten geplaatst kuipje, waaruit drie kinderhoofdjes, als drie vogelenkopjes uit een nest opduiken. Volgens het Brevier moet de goede Sint eenmaal een groote som gelds ter hand gesteld hebben aan een afgedwaalden vader, die, niet bemiddeld genoeg om zijn drie dochters een bruidschat te schenken, besloten was ze aan de schande prijs te geven. Deze heldhaftige liefdedaad heeft het volk verbasterd en het verhaal omgetooverd in een grof vertelsel, volgens hetwelk een logementhouder tijdens een hongersnood drie zijners dochters had geslacht en in een kuip had bewaard, om zich zelf en zijn gasten mettertijd daarmee te voeden. De heilige zou de snoode daad ontdekt hebben, en door zijn zegen over het ijselijk kuipje uit te spreken de aan stukken gehakte lijkjes weer ten leven hebben opgewekt.

Wat hiervan zij, zeker is, dat de voorstelling van de drie kinderen in het kuipje in onze landen den heilige niet weinig gepopulariseerd heeft en tot patroon der kinderen bevorderd.

De hooge bisschop met sneeuwwitten baard brengt bij

I. Deze plaats ligt ten Noord-Oosten van het eiland Rhodes.

Sluiten