is toegevoegd aan uw favorieten.

Rond Kerstmis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rond kerstmis

De Nachtmis van het Kerstfeest kenmerktaich door eene eigenaardige plechtigheid. Steunend op de Uturgische teksten, die spreken van een licht te midden der duisternissen opgegaan, ontstond het algemeene gebruik onze kerken overvloedig in licht te doen stralen gedurende de Nachtmis. Aetheria, boven besproken, vermeldt reeds, dat op 't feest van 's Heeren Geboorte de basilieken van Bethlehem en Jeruzalem verlicht waren met tallooze lampen, terwijl het aantal en gewicht der kaarsen alle verbeelding en begrip te boven ging.

Verder verhaalt ons de Kerkgeschiedenis, dat Clovis, omstreeks 500 te Reims in den Kerstnacht gedoopt, bij het betreden der kerk als verblind werd door het hem tegenstralende licht en tegelijk verward en verbaasd, den bisschop Remigius toeriep: «Vader, is dit het Rijk, dat gij mij beloofdet ?» . .

Veel meer dan bloemen, door de natuur m dit jaargetijde niet voortgebracht en ontberend de diepzinnige symboliek van het licht, zijn kaarsen de geëigende versiering van Kerstmis, vooral onder de plechtige Nachtmis.

De Getijden van Kerstmis.

Er zijn dagen, waarop men een dierbare, die heenging, smartelijk mist en meer dan anders treurt om de leemte, door hem in den huiselijken kring achtergelaten.

Een dergelijk gevoel bekruipt ons op Kerstmis, wanneer wij in onze kerken de heerlijke Getijden niet meer hooren weerklinken, oudtijds zoo gaarne bijgewoond, zoo druk bezocht door het geloovige volk.

Deze Kerkelijke diensten, die weleer op den vooravond, gedurende den nacht en in den namiddag van Kerstmis de Christenen samen riepen om in de taal der psalmisten en profeten — die oude verwachters der Messias-komst — en in die der Nieuw-Testamentische predikers, den pasgeboren