Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet erkennen zal", „hoofdzakelijk om den godsdienst en de geestelijkheid te bestrijden." 14) „De staat (d.i. de communistische staat) negeert deze ceremoniën absoluut"; 15) hij zoekt „het huwelijk in een beslist geseculariseerde zaak om te zetten"; „het huwelijk van iederen invloed en iedere macht der geestelijkheid te bevrijden." 16) Daar gaat het er ook om zich uit de „kooi" en uit de „gevangenis" van het burgerlijk huwelijk te bevrijden, 17) alle overbodige banden los te maken en het huwelijk om te zetten in een „echt kameraadschappelijke, vrijwillige vereeniging van twee menschen van verschillend geslacht"; met een „vrije" ook eenerzijds gewenschte „ontbinding". 18)

Met deze uitspraken van Goichbarg stemt de tweede communistische ideoloog op dit gebied, kameraad Brandenbiirgsky, overeen. Hij citeert als autoriteit een Franschen socialist, Alfred Naquet, die beweert: „In de communistische maatschappij, zullen de menschen geen enkele inmenging van den staat in de geslachtelijke betrekking noodig hebben, noch slechts in den vorm eener eenvoudige inschrijving, noch ook maar den zachtsten zedelijken drang op het individu." 19)

Het gezin zal zich oplossen en verdwijnen, de voortgebrachte kinderen zullen dan eenvoudig in publieke kindertehuizen en inrichtingen worden opgevoed, 20) en de mogelijkheid Van een geheel vrije liefde, van een ongehinderde paring zal ongestoord worden toegestaan. „Het lijdt geen twijfel", voegt Brandenburgsky bier aan toe, „dat wij hiertoe moeten komen

De voorloopige oplossing zou op de volgende wijze kunnen worden geformuleerd: het huwelijk en het gezin moeten zoo mogelijk worden opgeheven; het huwelijk geldt als een onzekere zaak, d.w.z. kan ieder oogenblik worden opgeheven; de godsdienstige verhoudingen en beletselen moeten als een schadelijk vooroordeel worden lamgeslagen; voor de menschen moet het recht op een eendaagsche sexueele verhouding worden herwonnen en hen toevertrouwd; aan den wensch om zich slechts kortstondig, doch meerdere malen te verbinden, moet tegemoet gekomen en worden recht gedaan en het gezonde en diepe gevoel van het heilige, gewijde en sacramenteele

14) Goichbarg, Opus I, pag. 15, 16, e.a.

15) Goichbarg, pag. 16.

16) Goichbarg, Opus II, pag. 183.

17) Goichbarg, pag. 179, 186,

18) Goichbarg, pag. 186. }

19) Krylenko, Op. cit. pag. 34. > .

20) Vgl. Bucharin „Het A.B.C. van het Communisme'', pag. J.73—rl>4 (Rum.).

Sluiten