Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de practijk van het tooneelspelen in de jeugd* vereenigingen.

Na eenige vergaderingen bleek ons dat door den Vrijz. Christ. Jongeren Bond eenzelfde werk werd verricht. Onze pogingen gedaan om tot samenwer* king te komen, lukten en de commissie werd uit* gebreid met een lid der spel* en danscommissie van den V.C.J.B.

Aan den tegenwoordigen stand van het tooneel* spel in de jeugdorganisaties werden eenige ver* gaderingen gewijd.

De verdere besprekingen zijn inmiddels uitge* steld, tot dat er meer materiaal, uit de practijk der verschillende vereenigingen beschikbaar zal zijn.

4. FINANTIEELE STEUN. Gel uk telegrammen.

In het najaar 1924 werd besloten de jeugdver* eenigingen ook finantieelen steun te verleenen. In navolging van Zwitserland werd daartoe door het N.J.I. getracht de instelling der geluktelegrammen ingevoerd te krijgen. 12 December 1924 werd een desbetreffend Koninklijk Besluit geteekend en op 25 December 1924 trad het besluit in werking.

Sindsdien kan men op alle postkantoren verzoe* ken een telegram op luxeformulier te verzenden. Men betaalt daarvoor ƒ 0.40 extra. Dit bedrag wordt gelijkelijk verdeeld tusschen den Rijkstele* graafdienst en het N.J.I.

Sluiten