Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vaak bij broodsgebrek en hongersnood werd aangeroepen. Nooit beter dan op den feestdag van Sinterklaas bleek het, dat onze 17e eeuwsche voorouders, en vooral de Amsterdamsche koeketers" echte zoetekauwen waren. Een korte opsomming der öebruikeliike koeksoorten moge tot bewijs dienen. Een welvoorziene koekwinkel uit dien tijd leverde: Kruidkoek, annskoek, snipperkoek, sukadekoek, gerstekoek, krentenkoek rozimenkoek, manqelkoek, confijtekoek, hijhkmakers, benistekoek, keumngskoek, stroopkoek, heuningkoek, boterkoek, bagijnenkoek, claeskoek, kerskoek, jaepjeskoek, fonteinkoek, enz.

Daar Sinterklaas de hijlikmaker was — had hij niet aan drie dochters van een verarmden edelman een bruidschat bezorgd? — heetten ook de koekgeschenken der minnenden „hijlikmakers , later verbasterd tot „heiligmakers", toen men het oude woord hijlik" voor huwelijk" niet meer begreep. Sinterklaas, goed heilig man, moet dus eigenlijk luiden: goed hijHkman, derhalve „goede huwelijksmakelaar". Di% hfilikttfker zal wel dezelfde koek geweest zijn als de beroemde Utrechtsche tafelkoek uit de Schoutensteech, waarover later meer bij de bespreking der Utrechtsche theerandjes.

Waar het Sinterklaasfeest zoo diep geworteld zat in de harten onzer 17e eeuwsche voorouders, deden de gestrenge Calvinistische predikanten herhaaldelijk moeite, de Sinterklaasmarkten en de oude Sinterklaasviering door verbodsbepalingen uit te roeien In een keur der stad Delft van het jaar 1600 wordt uitdrukkelijk verboden, den vijfden December op het marktplein kramen op te slaan „in welke cramen vercoft worden verscheyden goederen die men den kleinen kinderen diets maact, dat dezelfde Nicolaas ben aeeft, hetwelk een saeck is, niet alleen strijdend tegen alle qoede orde, maar ooc de lieden afleidende van den waren godsdienst en strekt tot waengeloof, superstitie en afgoderij .

Veel hielpen al die bepalingen niet. Onze voorouders waren teveel aan het oude feest gehecht, vooral de Amsterdammers de -eatte Sint Niklaasmannen bij uitnemendheid heten zich hun SiSterklaasmarkt niet ontnemen. Zij kenden wel niet de geraffineerde producten der banketbakkerskunst van onzen tegenwoordigen tijd, waarin alles en nog wat in marsepein gekneed wordt, niet die nagemaakte kreeftenslaadjes met mayonnaise, die gebradéfl kippetjes, die palinkjes in gelei, die gesmoorde coteletjes

Sluiten