Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Gereformeerde Kerk op Formosa of de lotgevallen eener handelskerk onder de Oost - Indische - Compagnie 1627—1662

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS Dr. J. J. BLANKSMA, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE, TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE VEREENIGDE FACULTEITEN DER RECHTSGELEERDHEID EN DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1931, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR door

WILLY ABRAHAM GINSEL

GEBOREN TE POERWOREDJO LEIDEN - BOEK- EN STEENDRUKKERIJ P. J. MULDER & ZOON - 1931

Sluiten