is toegevoegd aan uw favorieten.

Bayle en Voltaire als mensch en als schrijver

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarover wij zoo straks nader zullen spreken en dat zeer in den smaak viel.

Een tweede geschrift vond zijn aanleiding in een boek van den Jesuïet Louis Maimbourg (1610-'86), geschiedschrijver des konings, de „Histoire du Calvinisme", waardoor Bayle bewogen werd tot het schrijven van een verweerschrift in den vorm eener „Critique générale". Wel werd dit op het Grève-plein te Parijs door beulshanden verbrand en de verkoop in Frankrijk streng verboden, maar dit belette niet dat ook dit boek zooveel opgang maakte, dat reeds in het najaar een tweede druk ervan moest verschijnen, nadat door eene toevallige omstandigheid Bayle reeds als de schrijver was bekend geworden. Het veel lijviger, een jaar later verschenen verweerschrift van Jurieu maakte veel minder opgang tot des schrijvers groote verontwaardiging, evenals hem reeds de bijval, dien het boek over de kometen had ingeoogst, een ware doorn in 't oog was.

In 1684 slaat Bayle een benoeming tot hoogleeraar te Franeker af, al ware daarmede znn honorarium aanzienlijk vermeerderd geworden en lnj meteen bevrijd van de lastige nabijheid van Jurieu. Evenwel hij meende, mede met 't oog op znn verpKchtingen tegenover zijn Rotterdamsche begunstigers en vrienden, de benoeming niet te moeten aannemen, te minder nu lnj nog onlangs van de overleden Mevrouw van Paets een paar duizend gulden geërfd had voor den aankoop van boeken.