is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek voor geloofs- en zedeleer in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo graag aandoet, uit wreedheid of uit wraak of toorn, maar dan is het omdat God ons tot zich trekken wil; en God kan een zondaar alleen tot zich trekken door hem eerst te doen gevoelen, hoe vreeselijk ver hij van God afstaat en hoezeer God de zonde verfoeit. Alle openbaring van God aan ons is genade, betooning van zijn goedgunstigheid, bewijs dat Hij ons kent. aan ons denkt en ons zoekt. Petrus spreekt dan ook van „Gods velerlei genade".1)

Nu is zijn heerlijkste openbaring tot ons gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. Daarom spreekt het Nieuwe Testament zoo vaak van „Gods genade in Christus", dat wil dus zeggen: dat God zijn liefde, zijn goedgunstigheid, zijn welbehagen ons toont door Christus en door diens verlossingswerk om onzentwil. En die genade Gods zullen wij nu het diepst en het zuiverst ervaren, als wij in Christus onzen Verlosser gelooven. ons bekeeren, door Hem verlost worden en vergeving van zonden ontvangen, en zoo ons door Hem tot kinderen van den Vader doen maken. Dan straalt de zon der genade het warmst over ons. Dat wil dan niet zeggen, dat God ons meer genade bewijst, maar dat wij voor die genade beter openstaan en die genadige liefde Gods dus beter zien. beter begrijpen en beter gevoelen.

Zoo verstaan wij ook, dat Gods genade altijd de eerste is» of, om zoo te zeggen, ons vóór is. Gods genade voorkomt ons. Wij doen niet iets, waar God blij over is, zoodat Hij dan als belooning zich genadig voor ons betoont. Neen, God is niet anders dan genadig, en zoodra wij iets van Hem gaan begrijpen of ervaren, bespeuren wij. dat zijn gezindheid jegens ons genade is. en dat wij dan door die genade in staat zijn zelf liefde te koesteren jegens God en zijn wil blijde te volbrengen.

Gods genade is dus heel iets anders dan gunstige gezindheid onder ons menschen. Als wij menschen elkaar gunstig gezind zijn, is dat een zaak van: goede gedachten over elkaar hebben en elkaar wederkeerig liefde betoonen. Maar Gods genade is zulk een sterke gezindheid, dat zij op ons inwerkt

<) 1 Petr. 4:10.