Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere dan zéér algemeene conclusies of tendenzen te rechtvaardigen.

Naast deze, desgewenscht als „normaal" te kenschetsen, gezinnen, vonden wij nog enkele werkloozen bereid, de gewenschte gegevens te verstrekken. Vooral nu de financiëele steun aan de werkloozen in een critiek stadium is gekomen door de z.g. crisismaatregelen, zijn deze voorbeelden waardevol, om het levenspeil van dit deel der bevolking eenigermate te leeren kennen, al is ook hier weer het aantal gegevens te gering om algemeene conclusies te rechtvaardigen.

Het zou o.i. van belang zijn, om, nu de gelegenheid zich voordoet, ook hier te lande een diepergaande studie te maken van de budgetten van werklooze gezinnen, gelijk dat in Duitschland in 1928 geschiedde door het Statistisches Reichsambt, als onderdeel van een uitgebreid onderzoek („die Lebenshaltung von 2000 Arbeiter-, Angestellten- und Beamterhaushaltung"; vgl. Ed. S. van Beek in „De Sociaal-Democraat", 8 Oct. '32).

Nadat aldus de adressen waren gevonden, werden door ons enkele vragenlijsten ontworpen, die in verband met de verschillende geaardheid der groepen verschillend werden samengesteld; deze werden persoonlijk bij de betrokken gezinnen gebracht. Na een soms vooraf vastgestelde termijn werden de antwoorden afgehaald of ingeleverd. Voor de visscherij liep het onderzoek via de Secretaris der IJmuider Federatie.

De observatieperiode in ons gebied liep over 1 a 2 weken, doch door verschillende gezinnen werden de gegevens zonder meer verschaft, daar de uitgaven elkaar in de diverse weken niet veel ontloopen. Weliswaar moet erkend worden, dat hierdoor een onzuiver element zijn intrede doet, maar voor de verhouding der verschillende budgetrubrieken onderling maakt het niet veel verschil, inzooverre diezelfde onnauwkeurigheid in bijna alle antwoorden aanwezig is. De antwoorden werden nu in een tabel gerangschikt, waarop naast elkaar werden gesteld: de samenstelling van het gezin, de woonplaats, het beroep en het wekelijksch inkomen van het gezinshoofd, eventueel andere inkomsten (meestal van kinderen), en de wekelijksche en jaarlijksche

Sluiten