is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen.

Philips, by der gratiën Gods, Coninck van Castille, van Leon, van Arragon, van Navarre etc. Den eersten van onsen Deurwaerder of Sergant van wapenen hier op versocht, Saluyt: Van wegen onsen lieven ende getrouwen Procureur generael is ons verthoont gheweest, hoe dat Heer Willem van Nassou, Prince van Orangien, van wijlen hoochloflijcker memorien Keyser Caerle den vijfsten, onsen Heere ende Vader (dien God genadich zy) ende van ons van den tijde af van onsen aencomen tot onsen Landen van hertwaertsovere, hadde ontfangen vele eeren ende gunsten, als ghecoren gheweest te hébben voor medebroeder van onser ordre, ghenoemt ende gestelt raet van onsen Rade van Staten ende voort meer versien van vele ende schoone staten, gouvernementen ende officien, te weten van den gouvernementen van Bourgoengien, Hollant, Zelandt ende Utrecht, insghelijcx van een Bende ordinaris van onsen ordinancien boven meer andere groote gunsten, daer uut hy mocht mercken het groot betrouwen ende estimacie die wy altijt van hem gehadt hadden, waerom hy oock te meer onghelijcx soude ghehadt hebben van hem te voeghen anders dan eenen getrouwen Vassael toebehoorde;

Nochtans de selve Prince cleyne achtinghe genomen hebbende op sijn eere ende den eeden van hulde ende ghetrouwicheyt, die hy hadde gedaen aen Ons als synen Overheere ende ter saken van der Ordre ende van synen voorschreven staten ende diensten, hem soude gestelt hebben thooft, autheur, vorderer, gunstige ende ontfanger van den wederspannigen, rebellen gheconiureerde, opreurighe, muytmakers ende verweerders van der ghemeynder rusten ende welvaert;

landen van herwaertsovere: gewone uitdrukking van Spanjaarden voor: de Nederlanden.

ghecoren = gekozen.

ordre = orde van het Gulden Vlies.